Algemene (leesbare) leveringsvoorwaarden van Copywriter Carin van Wijgerden

De opdrachtgever wordt genoemd als ‘je’, ‘jij’ of ‘jou’ en staat gelijk aan …

De leverancier wordt genoemd als Copywriter Carin van Wijgerden en als ‘ik’ en ‘mij’ en ‘me’.

Soms worden ‘jij’ en ‘ik’ samen genoemd. Dan zijn ‘jij’ en ‘ik’ een ‘wij’ of een ‘we’.

Kwaliteit

  1. Ik verplicht me tot het leveren van goed werk. Punt. De teksten worden in goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven.

Geheimhouding

2.  Met vertrouwelijke informatie gaan we, jij en ik, vertrouwelijk om. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit duidelijk tegen elkaar gezegd is of voortvloeit uit de aard van de informatie.

Concepttekst en eenmalige herziening

3.  De geleverde tekst door mij, mag jij besnuffelen en bekritiseren. Ik herzie elke tekst eenmalig, na overleg met jou. Wil je meer herzieningen of wijzigingen? Dan bereken ik € xx ,- per uur en zal jou daar een aparte factuur voor toezenden, die jij natuurlijk netjes betaalt.

Tussentijdse wijziging van de opdracht

4.  Wanneer je meer schrijfwerk van mij wilt kopen, na het verstrekken van de opdrachtbevestiging, is er sprake van een aanvullende opdracht. Je krijgt dan een nieuwe opdrachtbevestiging of een offerte van mij.

5.  Als jij de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, ben ik niet verplicht om teksten die nog niet ‘af’ zijn aan jou te geven.

6.  Indien ik door een lavastroom bedolven word of een orkaan slingert mij ergens tegen een lantaarnpaal aan en er druppelt wat roods uit mijn hoofd, ja dan kan ik niet schrijven voor jou. De opdracht komt dan stil te liggen en wordt uitgesteld. Overmacht heet dat. Bij overmacht laat ik jou zo snel mogelijk weten wat er aan de hand is en wat dat voor onze samenwerking betekent. Ik ben tijdens een overmacht situatie niet aansprakelijk.

Als ik twee maanden lang, door de overmacht, niet kan werken voor jou, mogen we allebei de opdracht stopzetten oftewel ontbinden.

Offerte

7.  Een eerste gesprek kost jou niets. Lijkt mij logisch. Gaat het eerste gesprek uitmonden in gelijk, ter plekke, werk verrichten, dan geldt er direct een uurtarief van € xx ,- per uur ex btw.

8.  Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor 2 weken.

Vrijwaring

9.  Jij hebt, als inhoudelijk deskundige op jouw vakgebied, de plicht om de door mij geschreven of herschreven teksten te controleren op juistheid en zorgvuldigheid. Jij vrijwaart mij van iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door mij.

Aansprakelijkheid

10.  Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid door mij. De maximale schadevergoeding, indien jij daar recht op hebt, zal maximaal het factuurbedrag bedragen.

Auteursrechten

11.  Zolang het schrijfwerk of de teksten niet zijn ingeleverd bij jou, of ze zijn nog niet klaar, blijven alle rechten van de teksten bij mij.

12.  De tekst die jij van mij koopt, mag je eenmalig publiceren. Dat is een eenmalige exclusieve licentie. Wil je overgaan tot herpublicatie in een ander medium, dan vraag jij mij hiervoor om schriftelijke toestemming. Ik kan voor de herpublicatie om een vergoeding vragen.

13.  Na de exclusieve licentieverlening, zie punt 12, behoud ik mijn auteursrechtelijke bevoegdheden.

14.  Bij auteursrechtelijke beschermde werken is naamsvermelding verplicht. Jij moet dus mijn naam onder mijn teksten zetten, tenzij ik zelf zeg: “Mijn naam mag er niet onder, want…” Ik moet dan met overwegende bezwaren aankomen. Ik geef vooraf of tijdig aan of jij mijn naam wel of niet moet vermelden. Ik kan eisen dat mijn naam niet wordt vermeld of dat er gebruikt wordt gemaakt van een ‘schuilnaam’ of ‘pseudoniem’.

15.  Op grond van de Auteurswet kan ik het gebruik van mijn tekst verbieden. Dat is het geval als jij mijn tekst ingrijpend wijzigt en ik het daar niet mee eens ben. In dat geval betaal jij mij het tot dan verrichte werk. Stopt door deze situatie tussentijds de opdracht, dan ben jij verplicht om mij een schadevergoeding te betalen ter hoogte van het bedrag wat we van tevoren hebben afgesproken.

16.  Bij auteursrechtelijk beschermd werk dat aan de overheid wordt geleverd dien jij bij publicatie altijd het auteursrechtelijk voorbehoud te maken zoals bedoeld in art. 15b van de Auteurswet. Onder de toepassing van dit artikel valt zowel de publicatie door als in de naam van de overheid.

17.  Breek jij in op mijn auteursrecht, dan ben je mij een schadevergoeding verschuldigd. Voorbeelden van inbreuk zijn:

  • hergebruik van mijn werk zonder toestemming
  • publicatie in enig ander medium dan afgesproken
  • aantasting van mijn werk
  • publicatie zonder naamsvermelding

18.  De punten 11 tot en met 17 gelden ook voor teksten van anderen of derden. Kortom: wat niet van mij is, mag ik niet zomaar gebruiken en dat zelfde geldt ook voor jou.

Betaling

19.  Ik kan betalingen in termijnen verlangen. Zeker als het om langdurige of grote schrijfklussen gaat. Als jij een tekst van mij koopt, betaal jij deze. Kies je er voor om vervolgens de tekst niet te gebruiken, dan is dat aan jou. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen na factuurdatum. Ik kan het factuurbedrag verhogen met 2% kredietbeperkingstoeslag. Bij betaling binnen 30 dagen kan in dat geval de kredietbeperkingstoeslag in mindering worden gebracht. Betaal je later dan 30 dagen na de factuurdatum, dan komt er een wettelijk gestelde rente bovenop. Daarvoor is geen aparte ingebrekestelling nodig. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor jouw rekening. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

Geschillen, onenigheid of ruzie

20.  Op elke overeenkomst tussen jou en mij is het Nederlands recht van toepassing. Krijgen we ruzie? Dan proberen we het eerst zelf op te lossen. Lukt dit niet, dan laten we de bevoegde rechter uit mijn arrondissement onze ruzie stopzetten.